Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden consument 

01-09-2019 

Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Loved by Juul die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Loved by Juul dit duidelijk vermelden. 
2.2 Loved by Juul zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Loved by Juul niet. 
2.3 Loved by Juul zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht. 
2.4 Loved by Juul is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Loved by Juul de bestelling heeft geaccepteerd. 

Herroepingsrecht 
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Loved by Juul vermeld worden in het aanbod. 
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking 
van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. 
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Loved by Juul het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen. Gepersonaliseerde items of op maat gemaakte items kunnen niet geruild of teruggestuurd worden. 

Prijzen en betalingen 

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld en zijn voor kosten van de consument. 
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Loved by Juul prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in materiaal kosten die voor Loved by Juul van belang zijn. 
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Loved by Juul aangeboden betaalwijze. Loved by Juul kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Loved by Juul is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Loved by Juul is bijgeschreven. 
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Loved by Juul zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden. 
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Loved by Juul gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden. 

Levering 
5.1 De producten van Loved by Juul worden speciaal gemaakt na bestelling van de consument. De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een minimale levertijd van 4 werkdagen en een maximale levertijd van 30 dagen na betaling. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Loved by Juul het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument. 
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Loved by Juul niet aansprakelijk. 
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Loved by Juul zijn vermeld. Loved by Juul kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen. 

Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Alle door Loved by Juul geleverde producten of diensten blijven eigendom van Loved by Juul totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering. 

Conformiteit en garanties 

7.1 Loved by Juul draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. 
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Loved by Juul daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Loved by Juul zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Loved by Juul. 
7.3 Garantie is beperkt tot 2 maanden na leverdatum.

Reclames en aansprakelijkheid 

8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Loved by Juul. 
8.2 Loved by Juul zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen. 
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Loved by Juul daarvan schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte stellen en zal Loved by Juul de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel repareren of vervangen. 

Overmacht 

9.1 Loved by Juul kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Loved by Juul heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt. 
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op elke overeenkomst tussen Loved by Juul en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd. 
10.2 Loved by Juul en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Personaliseren van het product 

11.1 Als het geleverd product gepersonaliseerd is kan het niet geruild of teruggestuurd worden. 
11.2 Loved by Juul maakt de tekst zoals opgegeven door de consument. Bij twijfel zal er contact worden opgenomen met de consument. Verkeerde spelling is voor de risico van de consument en kan niet verhaald worden op Loved by Juul. 

Privacy wetgeving

Loved by Juul is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lovedbyjuul.nl

Huls 60, Simpelveld

06-30759015

info@lovedbyjuul.nl

(Dit is geen bezoek adres)

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.